کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10319 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 65
انسانی - با آزمون 10320 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10327 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10328 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10329 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10333 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10334 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10335 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10336 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10337 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10338 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10339 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10340 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 28