کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10518 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10519 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10520 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10521 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10522 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10523 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10524 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10525 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10526 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10527 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10528 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10529 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10530 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 18055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 18056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
انسانی - صرفا سوابق 18057 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 18