کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولایت - ایرانشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولایت - ایرانشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10543 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10544 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10545 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18066 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18067 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18068 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18069 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10546 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10547 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10548 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10549 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 18071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 18072 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 18073 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 9