کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15409 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18710 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18711 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18713 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18714 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18715 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18716 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18717 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15410 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15411 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15412 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15413 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15414 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15415 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15416 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15417 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15418 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15419 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15420 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18718 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی زن - مرد 60