کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15596 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18883 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18884 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18885 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18886 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18887 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15597 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15601 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15602 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15603 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15604 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15605 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15607 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18890 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18891 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30