کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15672 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18944 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18945 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18946 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18947 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18948 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15676 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18950 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18951 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی زن - مرد 60