کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30