کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16438 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16439 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16440 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16441 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16442 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16443 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16444 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30