کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16581 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 16582 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19810 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19811 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 19813 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19814 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19815 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19816 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16592 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19818 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19819 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19820 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی زن - مرد 60