کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17454 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 20575 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20576 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20578 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17455 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17456 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17457 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17458 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17459 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17460 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17461 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17462 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17463 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17464 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30