کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16639 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19851 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19852 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19853 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19854 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19855 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30