کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19864 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19865 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19867 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19868 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19869 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30