کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16676 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19878 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19879 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19881 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19882 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19883 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19884 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19885 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30