کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16751 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16752 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16753 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16754 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16755 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16756 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16757 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19951 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19952 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19953 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19954 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19955 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30