کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20666 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20667 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17526 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17527 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17530 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17533 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17534 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30