دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 36 -
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16706 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت ابهر
16707 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار
16708 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود
16709 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16710 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16711 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار
16712 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16713 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16714 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود
16718 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی ابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطانیه/محل خدمت سلطانیه
16719 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16720 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجان ناحیه یک
16721 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجان ناحیه دو
16722 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16723 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16724 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16725 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16726 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16727 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16728 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16733 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
16734 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
19852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 30
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 30
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
19839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60