دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 36
26374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 36
26500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 36
17484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی علمی - کاربردی حقوق قضایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27136 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27137 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 15 -
27141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 30 -
27149 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10215 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون هردو 60
10216 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون هردو 45
10217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون هردو 20
10218 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق با آزمون هردو 45
10252 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون هردو 30
10253 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون هردو 40
10254 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 35
10255 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10256 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 35
22720 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 21
22721 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 21
22722 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 18
22724 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
22725 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 18
10257 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون هردو 20
10258 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق با آزمون هردو 20
10259 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 10
10260 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10261 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 21
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 2
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 24
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 6
22734 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 24
22735 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 24
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 12
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22826 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22827 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 24
22828 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 24
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
22882 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14140 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد، طالقان
14153 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 5 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
14167 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 5 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
14305 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 10 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
14317 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
14280 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، ری/محل خدمت فشافویه
14326 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی جوادآباد، پیشوا، ورامین، قرچک، فشافویه/محل خدمت جوادآباد
14410 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت باخرز
14415 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی تربیت جام، سرخس/محل خدمت صالح آباد
14418 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، زاوه/محل خدمت کدکن
14423 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جوین
14424 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
14431 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه/محل خدمت خواف
14437 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی درگز/محل خدمت درگز
14442 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
14443 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
14451 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سرخس/محل خدمت سرخس
14456 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشمر/محل خدمت کوهسرخ
14464 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت تبادکان
14465 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد، بینالود/محل خدمت احمدآباد
14474 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشمر، مه ولات/محل خدمت مه ولات
14475 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت میان جلگه
14651 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16736 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16737 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
16738 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16739 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
14658 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16743 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16744 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16745 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 15 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16746 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
14665 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16752 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16753 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16756 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16757 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16758 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
16759 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16760 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16761 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
16764 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی آرادان/محل خدمت آرادان
16765 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی آرادان/محل خدمت آرادان
14682 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16766 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16767 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 9 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16771 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
16772 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
14974 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
14975 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
14976 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 36
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 36
25661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 36
25662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 36
25663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 36
25664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون هردو 36
25665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری با آزمون هردو 36
25817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
24442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
19895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50