دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 36
26465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10094 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10095 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق با آزمون هردو 70
10096 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
10097 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10098 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 80
10099 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی با آزمون هردو 45
10100 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
22615 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22616 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 27
22617 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 27
22619 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 27 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22620 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 30 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22621 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 30 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22622 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 30 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10262 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 50
10263 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون هردو 50
10264 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 50
10265 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 25
10266 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون هردو 25
10267 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 25
22896 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 12
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10568 روزانه دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون هردو 35
10569 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 35
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 21
10570 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حقوق با آزمون هردو 35
10571 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم تربیتی با آزمون هردو 35
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 27
23080 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12874 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان انتقـال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14041 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی مهاباد/محل خدمت مهاباد
14052 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نقده، اشنویه/محل خدمت اشنویه
14107 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
14583 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
14594 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
14921 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
14922 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت البرز
14994 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
14970 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی قزوین، البرز/محل خدمت طارم سفلی
15024 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15342 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
15343 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
15385 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
15428 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
15537 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
15538 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
15574 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16599 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16605 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16606 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16622 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16629 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16630 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
15554 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
16849 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
16852 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
16855 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16856 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16859 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16860 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16871 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت قلقلرود(فرسفج)
16872 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16873 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16893 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت قلقلرود(فرسفج)
16894 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت گل تپه
16895 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16896 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت گل تپه
16897 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
15671 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
15672 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان دبیری علوم اجتماعی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16898 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16899 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16925 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16926 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16927 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16937 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16941 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16945 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16949 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16953 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16982 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
16983 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
16984 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
16985 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
21094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق با آزمون هردو 50
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 30
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 30
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
21151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
21160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50