کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی پیام نور - 7

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی پیام نور - 7
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17496 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20621 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20622 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17499 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17500 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20628 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20629 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17501 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17502 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17503 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17504 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17505 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20630 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20631 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20632 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20633 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17506 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17507 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17508 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17509 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17510 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20640 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20641 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20643 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20644 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20645 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20646 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17511 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17512 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17513 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17518 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17519 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17520 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17521 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17522 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17523 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17524 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17525 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 20658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20666 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20667 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17526 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17527 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17530 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17533 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17534 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17542 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20690 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30