دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان کردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27154 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون مرد 27 -
27201 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ازنا بروجرد الیگودرز درود محل خدمت بروجرد اشترینان الیگودرز ازنا ززوم اهرو سیلاخور دورود
27202 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ گل تپه محل خدمت کبودراهنگ
27203 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ملایر سامن جوکار محل خدمت ملایر
27204 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان قلقلرود محل خدمت تویسرکان
27205 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اسکو تبریز اذرشهر محل خدمت اذرشهر
27206 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بستان اباد تبریز اسکو سراب هریس شبستر محل خدمت بستان اباد
27207 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی شبستر مرند جلفا محل خدمت تسوج
27208 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی مراغه عجب شیر بناب ملکان اذرشهر اسکو تبریز محل خدمت مراغه
27209 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی هریس وزرقان اهر تبریز محل خدمت ورزقان
27210 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی نقده اشنویه محل خدمت نقده
27211 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بوکان محل خدمت بوکان
27212 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خوی چایپاره محل خدمت خوی
27213 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سلماس محل خدمت سلماس
27214 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی میاندواب محل خدمت میاندواب
27215 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اردبیل نمین نیر سرعین هیر محل خدمت نمین
27216 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اوج تاکستان بویین زهرا محل خدمت بویین زهرا
27217 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اوج تاکستان بویین زهرا محل خدمت تاکستان
27218 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی هرسین محل خدمت بیستون
27219 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی روانسر محل خدمت روانسر
27220 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سنقرکلیایی محل خدمت سنقرکلیایی
27221 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کنگاور محل خدمت کنگاور
27222 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ثلاث باباجانی محل خدمت ثلاث باباجانی
27223 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی دالاهو محل خدمت کرندغرب
27224 فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی جوانرود محل خدمت جوانرود
27415 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بانه سقز محل خدمت سقز بانه زیویه
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره محل خدمت بیجار دیواندره کرانی
27417 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی قروه دهگلان محل خدمت قروه دهگلان سریش اباد
27418 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی مریوان سرواباد محل خدمت مریوان سرواباد
27419 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سنندج کامیاران محل خدمت سنندج کامیاران موچش کلاترزان
27420 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سنقرکلیایی محل خدمت سنقرکلیایی
27421 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی صحنه محل خدمت صحنه
27422 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی دالاهو محل خدمت کرندغرب
27423 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
27424 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 2
27425 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 3
27426 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اسکو تبریز اذرشهر محل خدمت اذرشهر
27427 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اسکو تبریز اذرشهر محل خدمت اسکو
27428 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی وزرقان اهر جلفا مرند تبریز شبستر محل خدمت خاروانا
27429 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خداافرین کلیبر اهر جلفا مرند محل خدمت خداافرین
27430 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی تبریز شبستر مرند محل خدمت شبستر
27431 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی هریس وزرقان اهر تبریز محل خدمت ورزقان
27432 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ارومیه محل خدمت انزل
27433 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ارومیه محل خدمت سیلوانا
27434 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ارومیه محل خدمت صومای برادوست
27435 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی نقده اشنویه محل خدمت نقده
27436 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ماکو پلدشت شوط چالدران محل خدمت پلدشت
27437 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ماکو پلدشت شوط چالدران محل خدمت چالدران
27438 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خوی چایپاره محل خدمت خوی
27439 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سلماس محل خدمت سلماس
27440 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اردبیل نمین نیر سرعین هیر محل خدمت نمین
27441 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اردبیل نمین نیر سرعین هیر محل خدمت نیر
27442 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اردبیل نمین نیر سرعین هیر محل خدمت سرعین
27443 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اردبیل نمین نیر سرعین هیر محل خدمت هیر
27444 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار پارس اباد محل خدمت بیله سوار
27445 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار پارس اباد محل خدمت قشلاق دشت
27446 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار پارس اباد محل خدمت پارس اباد
27447 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار پارس اباد محل خدمت اصلاندوز
27448 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خلخال کوثر محل خدمت خلخال
27449 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خلخال کوثر محل خدمت خورش رستم
27450 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خلخال کوثر محل خدمت شاهرود
27451 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خلخال کوثر محل خدمت سنجبد گیوی
27452 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر محل خدمت مشکین شرقی لاهرود
27453 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر محل خدمت ارشق
27454 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی گرمی محل خدمت مغان گرمی
27455 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی گرمی محل خدمت انگوت
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10470 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10471 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا با آزمون هردو 90
10472 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون هردو 40
10473 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
10474 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 80
10475 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات کردی با آزمون هردو 50
10476 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی با آزمون هردو 40
22930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 21
22932 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 24
22933 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 21
22934 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 24
22936 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 24 ویژه اهل سنت
22937 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
10477 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون هردو 35
10478 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 21
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 21
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 21
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12828 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12868 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12869 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12870 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12872 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14175 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی آبدانان/محل خدمت آبدانان
14179 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت چوار
14180 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 6 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
14183 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
14187 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
14200 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
14201 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
14204 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
14207 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
16935 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 12 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
14993 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16936 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 15 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16939 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
15000 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16940 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16943 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
15008 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
16944 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 10 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
16947 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
15012 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16948 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 12 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16951 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 13 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15023 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
16952 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 15 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15113 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اسلام اباد غرب/محل خدمت اسلام آباد
15114 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اسلام اباد غرب/محل خدمت حمیل
15117 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ثلاث باباجانی/محل خدمت ثلاث باباجانی
15118 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی جوانرود/محل خدمت جوانرود
15122 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی دالاهو/محل خدمت کرندغرب
15124 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی روانسر/محل خدمت روانسر
15126 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب
15130 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت صحنه
15146 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
15147 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 2
15148 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 3
15156 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی هرسین/محل خدمت هرسین
15418 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 5 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگـودرز، درود/محـل خـدمت بروجـرد، اشـترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
15421 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشگان/محل خدمت کوهدشت، طرحـان، کوهنـانی، پلـدختر، معمـولان، رومشگان
15426 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
15431 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
15481 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
15487 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، آشتیان/محل خدمت آشتیان
15492 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، فراهان/محل خدمت فراهان
15494 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی تفرش، اراک/محل خدمت تفرش
15511 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
15512 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
15532 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
15533 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
15534 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
15551 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
15552 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25734 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 24 تحصیل رایگان
25735 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی با آزمون هردو 24 تحصیل رایگان
25736 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 24 تحصیل رایگان
25880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 30
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 30
20285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50