دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان خوزستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10424 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی با آزمون هردو 50
10425 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی با آزمون هردو 45
10426 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 35
10427 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 35
10428 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 35
10429 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10430 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10431 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10432 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی با آزمون هردو 30
22790 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22791 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 11
22792 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 11
22793 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 28
22794 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
22795 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10433 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی با آزمون هردو 50
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10435 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 5
10436 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 5
10437 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 5
10438 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 5
22796 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 11
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22798 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22800 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10439 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10440 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10441 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22822 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 64
10476 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 30
10477 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 30
22823 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
10478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 5
10479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 5
22824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10480 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10481 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10482 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10483 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10484 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10488 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
10489 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10503 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10504 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22857 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
10505 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10506 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10507 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10508 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10509 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10510 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10511 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22862 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22863 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 9
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 2
10562 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10563 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10564 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10565 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10566 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقیانوس شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10567 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
11197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 66
11198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40
11199 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 22
11200 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 32
11201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 30
11202 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11203 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون هردو 30
11204 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 38
11205 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 38
11206 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 30
11207 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون هردو 10
11208 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 28
11209 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه با آزمون هردو 25
11210 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 15
11211 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 21
11212 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون هردو 14
11213 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون هردو 14
11214 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی با آزمون زن 30
11215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11217 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 32
11218 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری با آزمون هردو 20
11219 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11220 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 19 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11221 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11222 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون هردو 4 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11223 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11224 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11225 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11255 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 30
11256 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 18
11257 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 28
11258 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20
11259 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
11260 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون هردو 18
11261 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 10
11262 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 4
11263 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 5
11264 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11265 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون هردو 4
11855 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20
11856 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11857 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11858 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 30 ممنوعیت نقل و انتقال
11859 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11860 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11861 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون هردو 20
11862 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11863 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری با آزمون هردو 20
11864 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 8
11865 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 10
11872 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11873 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 24
11874 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 23
11904 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11905 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11906 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون هردو 22
11907 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون هردو 22
11908 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11909 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی با آزمون زن 20
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12558 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12559 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - (مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان)- ممنوعیت نقل و انتقال
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی دزفول
12563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای خوابگاه
12570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای خوابگاه
12571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای خوابگـاه-عرصـه آموزشی بـر اسـاس تفـاهم نامـه هـای موضـوع بخشـنامه شـماره 953/005 مورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
12572 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای خوابگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12803 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین/ملاثانی اهواز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
12883 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16635 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
16638 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمتآبادان
16639 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
16640 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت اروندکنار
16641 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
16643 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمتآبادان
16644 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
16645 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومیآبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
16649 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه یک اهواز
16650 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
16651 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه سه اهواز
16652 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه چهار اهواز
16653 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت کارون
16654 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت باوی
16655 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت حمیدیه
16656 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه یک اهواز
16657 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
16659 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه چهار اهواز
16660 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت کارون
16664 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت ایذه
16665 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت باغملک
16667 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت دهدز
16669 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مسجدسلیمان
16672 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مناطق عشـایری بـه انتخـاب استان
16678 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
16679 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشیر
16685 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
16686 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محـل خـدمت بنـدر امـام خمینی
16693 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت دزفول
16694 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت سردشت
16695 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوش
16698 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شاوور
16700 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوشتر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25657 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25658 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25752 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25753 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25754 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 60
25974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 18
25975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 18
25976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26525 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی بستان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27094 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27103 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4
27017 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد
27025 روزانه دانشکده علوم پزشکی ابادان محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت شادگان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27026 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 -
27032 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد
27146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
24211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 15
24212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
18832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
24290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 15
24291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
18867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی با آزمون هردو 20
18835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی با آزمون هردو 40
18836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
18837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون هردو 40
18838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
18839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
18840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 20
24217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
24218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
24219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
24220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 30
24221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
24222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
24224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 15
18842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
24244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 15
24245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
24262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 15
24263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان حسابداری با آزمون هردو 15
18877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15