کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10985 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 10986 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10987 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 10988 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 10989 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10990 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10991 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 10992 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10993 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 10994 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10995 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10996 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10997 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11000 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11001 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11003 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11004 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11005 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11006 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11007 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11008 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11009 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 11010 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11011 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11012 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11013 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13168 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13170 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13185 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - نیمه متمرکز 21738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 3