کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11082 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11084 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11085 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11087 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11099 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11093 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 5
تجربی - با آزمون 11098 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 10
تجربی - با آزمون 11090 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 20
تجربی - با آزمون 11092 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10
تجربی - با آزمون 11096 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای مرد 10
تجربی - با آزمون 11100 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری مرد 5
تجربی - با آزمون 11091 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11095 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11097 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11089 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11094 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11086 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل مرد 5
تجربی - با آزمون 11088 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 5
تجربی - نیمه متمرکز 21904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 10