دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14
11072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11073 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10
11074 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون هردو 16
11075 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 12
11076 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 7
11077 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11078 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10
11079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11080 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 8
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12627 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 13 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9 بم ریگان نرماشیر فهرج ممنوعیت نقل انتقال مخصوص داوطلبان بومی شرق استان کرمان شهرس تانهای
27056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9
27019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 -
27029 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی علوم آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد