کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11241 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 70
تجربی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11255 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11256 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 11257 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11258 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11259 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11260 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11261 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11262 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11263 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11264 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11265 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11266 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11267 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 30
تجربی - با آزمون 11268 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11269 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11270 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11271 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11273 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11274 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11275 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11276 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11277 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11278 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11279 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11280 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11281 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13209 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13211 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13212 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13213 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13214 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13215 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13216 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13217 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - نیمه متمرکز 21756 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 10
تجربی - نیمه متمرکز 21705 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21706 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 20