کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی زابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی زابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11329 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11330 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11331 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11332 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11333 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11334 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11335 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11336 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11337 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11338 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11344 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11345 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13188 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13226 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13228 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 12
تجربی - نیمه متمرکز 21762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی زن - مرد 20