دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی زابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11278 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 34
11279 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11280 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11281 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون هردو 26
11282 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون هردو 24
11283 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11284 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه با آزمون هردو 25
11285 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11286 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25
11287 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25
11288 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11289 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11290 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11291 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون هردو 20
11292 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 10 ممنوعیت انتقال و میهمانی
11293 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 ممنوعیت انتقال و میهمانی
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12537 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت به میزان سه برابر طول دوره تحصیل در استان خراسان جنوبی
12585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
12587 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12588 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12593 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مذکور
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 -
27030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 11 مرد
27035 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد