دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10197 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
22662 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10198 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10199 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10200 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10201 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10202 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10203 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10204 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10205 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10206 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10207 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10208 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10209 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22663 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10210 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10211 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10212 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10213 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10214 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10215 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10216 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10217 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10218 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10219 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
10394 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی با آزمون هردو 45
10395 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10396 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 20
10397 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 25
10398 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون هردو 30
10399 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10400 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 11
22763 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22764 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 10
22765 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 8
22766 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
22767 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 8
22768 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 11
10401 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی با آزمون هردو 45
10402 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 10
10403 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22770 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 4
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5
22773 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10404 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10405 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10406 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10407 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10408 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10409 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10410 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10411 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10412 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10413 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10414 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10415 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10416 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10417 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22774 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
22776 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22777 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 12
22778 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 30
22781 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
10779 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
23029 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 12
23030 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 12
23031 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 40
23032 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
23033 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
23034 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 6
23035 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 6
10780 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10781 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10782 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23036 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 12
10783 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10784 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10785 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10786 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23083 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 12
23084 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 12
23085 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 12
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 3
23089 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
11071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14
11072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11073 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10
11074 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون هردو 16
11075 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 12
11076 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 7
11077 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11078 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10
11079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11080 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 8
11234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 20
11235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15
11236 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال به سایر دانشگاهها
11237 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون هردو 24
11238 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 20
11239 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11240 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری با آزمون هردو 25
11241 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 7
11266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 64
11267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11270 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11271 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون هردو 42
11272 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 21
11273 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 24
11274 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 25
11275 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11276 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری با آزمون هردو 20
11277 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 12
11576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 48
11577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 50
11578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 36
11580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 26
11581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 21
11582 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 28
11583 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه با آزمون هردو 22
11586 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 21
11587 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون هردو 21
11588 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11589 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11590 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری با آزمون هردو 23
11594 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری با آزمون هردو 64 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
11595 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی با آزمون زن 25 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
11591 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 7
11592 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11593 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5
11596 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11597 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11598 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11599 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری با آزمون هردو 30
11899 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11900 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری با آزمون هردو 44
11901 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11902 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11903 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری با آزمون هردو 25
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12627 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 13 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -دارای تعهد خدمت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
12636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
11268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
12639 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
11579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دارای تعهد خدمت
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16956 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت ارزوئیه
16957 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت بردسیر
16959 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
16960 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت ارزوئیه
16963 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
16967 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبار، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گـنج، منوجـان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16968 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبار، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گـنج، منوجـان، کهنـوج، بـم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16969 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
16971 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
16973 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت نرماشیر
16974 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
16976 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
16978 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت نرماشیر
16980 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
16981 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
16989 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
16990 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت منوجان
16991 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
16992 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت عنبرآباد
16993 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت فاریاب
16994 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
16995 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
16996 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
16997 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
16998 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت منوجان
16999 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
17000 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت عنبرآباد
17001 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت فاریاب
17002 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
17010 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت نوق
17012 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
17013 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت راور
17014 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
17019 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
17020 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9 بم ریگان نرماشیر فهرج ممنوعیت نقل انتقال مخصوص داوطلبان بومی شرق استان کرمان شهرس تانهای
27056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9
27067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27102 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 -
27024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی سلامت بافت) کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27029 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27031 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی سلامت بافت) کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی علوم آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27159 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27234 فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
27312 فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 15
24899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 15
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 15
24858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
19036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20