دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان گلستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10534 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10535 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10536 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 25
22860 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
10537 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10538 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
10539 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10540 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10541 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10542 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10543 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10544 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10545 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10546 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10547 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10548 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10549 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10550 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10551 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10552 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10553 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10554 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10555 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10556 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10557 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10558 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10559 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10560 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10561 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10641 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 35
22944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 24
22945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
10642 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 10
22946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
10643 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10644 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10645 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
22948 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10646 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10647 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10648 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10649 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی با آزمون هردو 25
10650 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
22950 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22951 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 8
22952 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون هردو 8
22953 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون هردو 9
22954 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 8
10651 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10652 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی دریا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10653 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10654 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10655 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10656 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10657 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22955 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10658 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22956 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 12
22957 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه با آزمون زن 12
22958 روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی با آزمون زن 12
11628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 68
11629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 26
11630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 36
11633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارسـتانهای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
11634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 34
11635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 21
11636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 20
11638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11639 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری با آزمون هردو 20
11640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11641 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 22
11642 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11643 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون هردو 5
11644 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 5
11645 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11646 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17138 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت آزادشهر
17139 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت رامیان
17140 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت علیآباد
17141 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت مینودشت
17142 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت آزادشهر
17143 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت رامیان
17144 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت علیآباد
17145 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت مینودشت
17155 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
17156 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت آق قلا
17157 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت بندرترکمن
17158 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت بندرگز
17159 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت کردکوی
17160 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گمیشان
17161 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
17162 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت آق قلا
17163 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت بندرترکمن
17164 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت بندرگز
17165 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت کردکوی
17166 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گمیشان
17180 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
17181 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گالیکش
17182 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت کلاله
17183 روزانه پردیس آیت اله خامنهای گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله خامنهای گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه
17184 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
17185 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گالیکش
17186 روزانه پردیس امام خمینی(ره) گرگان گلستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام خمینی(ره) گرگان/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت کلاله
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
17390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25914 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26006 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26205 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26206 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26207 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26208 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26212 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26213 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26214 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26215 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26222 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26223 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26224 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26225 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26226 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
17464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26446 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26539 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26540 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26541 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26542 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون هردو 15
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان روانشناسی با آزمون هردو 15
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد رامیان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد مراوه تپه گلستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15