دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 98

این بخش از نرم افزار انتخاب رشته که به صورت رایگان در اختیار شما داوطلب گرامی قرار گرفته شامل لینک صفحات اختصاصی هر رشته می باشد در نظر شما می توانید برای بررسی انتخاب های دیگر نیاز به سر در گم شدن در PDF انتخاب رشته ندارید می توانید به راحتی روی رشته خود را در زیر کلیک نمایید و انتخاب های آن رشته را ببینید و در هررشته روی مواردی که می خواهید کلیک کنید تا آنها را به شما نمایش دهد.

در نظر داشته باشید در نرم افزار علاوه بر بررسی احتمال قبولی و چیدن انتخاب ها می توانید به صورت ترکیبی فیلتر کنید.

گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زبان و ادبیات فارسی کد رشته: 1101

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم جغرافیایی کد رشته: 1102

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد رشته: 1103

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان عربی کد رشته: 1104

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم اقتصادی کد رشته: 1105

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کد رشته: 1106

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته تاریخ کد رشته: 1107

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم اجتماعی کد رشته: 1108

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زبان های باستانی ایران کد رشته: 1109

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان شناسی کد رشته: 1110

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی کد رشته: 1111

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق کد رشته: 1112

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام کد رشته: 1113

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان کد رشته: 1114

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) کد رشته: 1115

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه فلسفه کد رشته: 1116

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم تربیتی کد رشته: 1117

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی کد رشته: 1119

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان فرانسه کد رشته: 1120

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان انگلیسی کد رشته: 1121

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان روسی کد رشته: 1122

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زبان آلمانی کد رشته: 1124

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت جهانگردی کد رشته: 1125

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه حقوق کد رشته: 1126

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته ایران شناسی کد رشته: 1127

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته آموزش زبان ژاپنی کد رشته: 1128

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زبان و ادبیات اردو کد رشته: 1129

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد رشته: 1130

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مطالعات جهان کد رشته: 1131

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته باستان شناسی کد رشته: 1132

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه روان شناسی کد رشته: 1133

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه حسابداری کد رشته: 1134

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مطالعات زنان کد رشته: 1137

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد رشته: 1138

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مددکاری اجتماعی کد رشته: 1139

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مدیریت کد رشته: 1142

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مشاوره کد رشته: 1143

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت دریایی کد رشته: 1144

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته محیط زیست کد رشته: 1146

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری کد رشته: 1148

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدرسی معارف اسلامی کد رشته: 1152

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت اطلاعاتی کد رشته: 1153

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته آماد کد رشته: 1156

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی کد رشته: 1160

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) کد رشته: 1161

گروه آزمایشی فنی و مهندسی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی برق کد رشته: 1251

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی نفت کد رشته: 1253

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی پلیمر کد رشته: 1255

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی کد رشته: 1256

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی شیمی کد رشته: 1257

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی صنایع کد رشته: 1259

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی در سوانح طبیعی کد رشته: 1262

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی نقشه برداری کد رشته: 1263

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی عمران کد رشته: 1264

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی مکانیک کد رشته: 1267

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی معدن کد رشته: 1268

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی کد رشته: 1272

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته نانوفناوری نانومواد کد رشته: 1273

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد رشته: 1276

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی کامپیوتر کد رشته: 1277

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مهندسی هوافضا کد رشته: 1279

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی نساجی کد رشته: 1283

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی کد رشته: 1285

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی پلیمر صنایع رنگ کد رشته: 1286

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی طراحی محیط زیست کد رشته: 1287

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد رشته: 1290

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد رشته: 1292

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد رشته: 1293

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه ایمنی صنعتی کد رشته: 1294

گروه آزمایشی علوم پایه

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم زمین کد رشته: 1201

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد رشته: 1202

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته شیمی کد رشته: 1203

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه فیزیک کد رشته: 1204

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه فوتونیک کد رشته: 1205

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد رشته: 1206

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته آمار کد رشته: 1207

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه ریاضی کد رشته: 1208

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم کامپیوتر کد رشته: 1209

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زیست شناسی گیاهی کد رشته: 1213

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زیست شناسی جانوری کد رشته: 1214

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم محیط زیست کد رشته: 1215

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زیست شناسی دریا کد رشته: 1216

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته اقیانوس شناسی فیزیکی کد رشته: 1217

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد رشته: 1218

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم شناختی کد رشته: 1219

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم اطلاعاتی کد رشته: 1220

روه آزمایشی هنر

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد رشته: 1350

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته طراحی شهری کد رشته: 1351

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه معماری کد رشته: 1352

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد رشته: 1353

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته نمایش عروسکی کد رشته: 1356

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد رشته: 1357

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد رشته: 1358

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد رشته: 1359

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای موسیقی کد رشته: 1360

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد رشته: 1361

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته طراحی صنعتی کد رشته: 1362

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته فرش کد رشته: 1363

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته طراحی پارچه و لباس کد رشته: 1364

گروه آزمایشی کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری کد رشته: 1301

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی آب کد رشته: 1302

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کد رشته: 1303

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته اقتصاد کشاورزی کد رشته: 1304

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی باغبانی کد رشته: 1305

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته ترویج و آموزش کشاورزی کد رشته: 1306

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی جنگل کد رشته: 1307

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک کد رشته: 1308

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم دام و طیور کد رشته: 1309

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی شیلات کد رشته: 1311

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کد رشته: 1312

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کد رشته: 1313

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته حشره شناسی کشاورزی کد رشته: 1314

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بیماری شناسی گیاهی کد رشته: 1315

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی محیطزیست کد رشته: 1317

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کد رشته: 1319

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت و کنترل بیابان کد رشته: 1321

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد رشته: 1322

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته اکوهیدرولوژی کد رشته: 1323

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی کد رشته: 1324

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته توسعه روستایی کد رشته: 1325

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مدیریت کشاورزی کد رشته: 1327

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی فضای سبز کد رشته: 1328

گروه آزمایشی دام پزشکی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته انگل شناسی دامپزشکی کد رشته: 1501

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته فیزیولوژی دامپزشکی کد رشته: 1502

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته قارچ شناسی دامپزشکی کد رشته: 1503

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بافت شناسی دامپزشکی کد رشته: 1504

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته باکتری شناسی دامپزشکی کد رشته: 1505

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته ایمنی شناسی دامپزشکی کد رشته: 1506

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد رشته: 1507

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته بیوشیمی بالینی کد رشته: 1509

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته سم شناسی کد رشته: 1510