کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10005 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10006 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن - مرد 58
ریاضی - با آزمون 10007 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10013 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 10014 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - مناطق محروم 13407 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک مرد 2 دانشگاه آيت اله بروجردي - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان