کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10199 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 105
ریاضی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10209 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - مناطق محروم 13379 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی مرد 3 دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) - قزوين مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 2