کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10366 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 48
ریاضی - با آزمون 10367 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10368 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 64
ریاضی - با آزمون 10369 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10370 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10371 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10372 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10373 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10374 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 64
ریاضی - با آزمون 17707 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10375 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10376 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10377 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10378 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10379 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10380 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10381 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10382 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 17708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 3
ریاضی - صرفا سوابق 10384 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 56
ریاضی - صرفا سوابق 10385 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 65
ریاضی - صرفا سوابق 10386 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 10387 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 8