دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه زابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 2) دانشگاه زابل هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. 3) به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده مي شود.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10446 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10447 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10448 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
10449 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10450 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10451 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
10452 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10453 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران با آزمون هردو 35
22704 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 7
22705 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
10454 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 15
10455 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15
10456 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
10457 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10458 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون هردو 15
10459 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10460 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10461 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10462 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
22707 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10463 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10464 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10465 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10466 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10467 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22708 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22709 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22710 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10468 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10469 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10470 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10471 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10472 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27139 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 مرد