کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10808 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10809 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10810 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10811 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10812 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10813 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17859 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10814 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10818 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10819 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17860 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 2