کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و سنجش آموزشی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13611 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی ایمنی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13612 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13613 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13614 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13615 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20754 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20755 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20756 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20757 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20758 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20759 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 6