کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18050 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11255 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11256 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11259 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11260 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11261 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11262 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11263 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11264 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11265 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11266 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 18053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 18057 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 3