کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11358 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11359 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11360 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11361 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11362 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11363 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11364 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11365 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11366 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11367 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11368 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11369 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11370 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11371 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11372 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11373 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 1
ریاضی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 4