کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ولایت - ایرانشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ولایت - ایرانشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11321 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11322 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11323 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11324 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11325 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11326 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 18066 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18067 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18068 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18069 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11327 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11328 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11329 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18072 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18073 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 11333 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11334 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11335 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11336 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11337 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 11338 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 10