کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11344 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11345 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11346 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11347 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11348 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 11349 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11350 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18076 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11351 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11352 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11353 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11354 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11355 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18079 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18080 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 18081 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18082 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 3
ریاضی - صرفا سوابق 11356 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 11357 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 2