کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 15743 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15744 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15745 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 19565 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 19566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 19568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 19569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19570 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی زن - مرد 5