کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 16286 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16287 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16288 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16289 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16290 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 16291 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 16292 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 20534 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 5