کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 16330 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16331 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16332 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16334 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 20613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20616 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 5