کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 16347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 16353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 20648 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 5