کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11132 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11133 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11134 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11135 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11136 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11138 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11139 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11140 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11141 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17989 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11142 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11143 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11144 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11145 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11146 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11148 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11149 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11150 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11151 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 4