دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مجتمع آموزش عالی بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هي چگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد. اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيش بيني شده و تحويل داده خواهد شد. 2) نشاني: بم، بزرگراه خليج فارس. تلفن:44215868-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23080 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 5
23081 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 1
11480 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11481 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی با آزمون هردو 45
11482 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
11483 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 45
11484 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11485 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
23083 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23084 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23085 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 4
11486 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11487 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11488 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11489 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
11490 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11491 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11492 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23089 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
11493 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11494 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11495 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11496 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی