دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه دو دو شهر گرگان و علي آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي باشد. 2) نشاني: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي:49138157598تلفن و نمابر:2229068-0171
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11148 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 30
11149 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
11150 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
11151 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک با آزمون هردو 30
11152 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون هردو 30
11153 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25
11154 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11155 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون هردو 25
11156 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11157 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11158 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
22944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 6
22945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
11159 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11160 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک با آزمون هردو 10
11161 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11162 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 10
11163 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11164 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11165 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
11166 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
11167 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
22946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22948 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
11168 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1