دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اردبیل - خیابان شهید مطهری - مجتمع ادارات کل دو لتی - جنب اداره صنعت، معدن و تجارت - دانشگاه پیام نور استان اردبیل تلفن : 33262061-045 نمابر : 33262062-045
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حقوق با آزمون هردو 50
23364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون هردو 30
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 30
23366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
18762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60