دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان حسابداری با آزمون هردو 30
24262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 30
24263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
19709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50