دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ریاست استان: yurdkhani@se.pnu.ac.ir حراست استان: herasat.semnan@gmail.com نظارت و ارزیابی استان : semnan.nezarat@pnu.ac.ir روابط عمومی استان : pnu.semnan@gmail.com آدرس: سمنان، میدان سعدی، جنب ساختمان پزشکی قانونی، دانشگاه پیام نور استان سمنان کدپستی: 3519643368 تلفن گویا: 3347263-023 نمابر: 33321774
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
19895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30